VIKTIG INFO - laurdag

 

LEVERING AV VÅPEN - NYBEGYNNARAR

Det er ikkje innskyting for nybegynnarklassane. Desse kan få sett våpen i stativ sjølv om løpet er i gang. Kontakt standplassfunksjonær.

BRUK AV LAGLEIARVEST

Alle klubbansvarlege inne på standplass, SKAL ha på seg BAMA-vest (refleksvest). Akkrediteringsvestane ligg i lagsposen, og er til bruk for heile helga. Klubben har sjølv ansvar for å rullere vestane til innskyting og renn!

Hugs å levere attende vestane før heimreise.

MERKING AV VÅPEN

Det er svært viktig at våpenet er merka med korrekt merkelapp. Klistremerket med nummer og namn SKAL plasserast fremst på kolba, høgre side.

PÅSETT AV BRIKKER

Alle brukar arrangøren sine brikker.

Ved startområdet er det eit eige, stort telt der påsetting av brikker går føre seg. Det er ikkje høve for foreldre/lagleiarar å fylgje løparane lenger fram enn til dette teltet. Deretter held løparane seg i køen opp til startstreken.

MØT FRAM I GOD TID!

Dersom det trengst sikkerheitsnåler til festing av startnummer, kan det hentast på veggen ved speakerbua.

K/M 17-18 går også berre med arrangørbrikke. Start der det normalt er individuell start. Sjå
arenakart.

PREMIEUTDELING

Premieutdeling i Ål kulturhus i sentrum av Ål (Sjå eigen informasjon om denne).